Razpisi

Zbiranje ponudb za izvajanje gostinske dejavnosti na Jožefovem sejmu

6.2.2018

Priloge:

Zavod za šport Jesenice objavlja javni poziv za zbiranje ponudb za oddajo javne površine za izvajanje gostinske dejavnosti v času tradicionalne prireditve

»JOŽEFOV SEJEM 2018«.

Objavljamo poziv za zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora, javne površine za izvajanje gostinske dejavnosti v času tradicionalne prireditve »Jožefov sejem 2018«, ki bo potekala od 16. do 19. marca 2018, na prireditvenem prostoru Stara Sava na Jesenicah.

1. Predmet poziva: oddaja prostora in gostinske stojnice (»jurčka«) ter 10 miz, z namenom izvajanja gostinske ponudbe s prehrano na prireditvi »Jožefov sejem 2018«.

2. Lokacija: javna površina Tržnica na Stari Savi, Jesenice – muzej na prostem.

3. Izhodiščno nadomestilo: 400,00 EUR z DDV – cena vključuje najem javne površine, stojnico (»jurčka«), deset gasilskih miz in električni priključek.

4. Ob ponudbi, ki mora biti oddana do 21. februarja 2018 je ponudnik dolžan vplačati 200,00 EUR varščine za resnost ponudbe na TRR: 01241-603 072 6206, odprt pri UJP območna enota Kranj. Varščina se všteje v ceno najema izbranemu ponudniku, neizbranim pa se vrne v roku 8 dni od dneva izbora ponudnika brez obresti. V primeru odpovedi pogodbe, ponudnik ni upravičen do vračila varščine.

5. Na ta poziv lahko prijavijo ponudbe pravne in fizične osebe:

 • ki so registrirane za opravljanje dejavnosti gostinske dejavnosti,
 • ki izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom,
 • ki so sposobne poravnati finančne obveznosti, izhajajoče iz najema prostora.

6. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:

 • vlogo z navedbo osnovnih podatkov o ponudniku,
 • navedbo elektronskega naslova ponudnika, na katerega bo prejemal pošto
 • ponujeno ceno ter seznam ponudbe na predlagani lokaciji,
 • dokazilo o registraciji (AJPES),
 • dokazilo o poravnanih prispevkih in davkih,
 • dokazilo o plačilu varščine.

7. Merila za izbor so:

 • ponujena višina nadomestila,
 • seznam ponudbe – dodatno merilo.

8. Obravnavane bodo pravočasne in popolne ponudbe. Ponudbo, ki ima vse elemente in pomanjkljivo dokumentacijo je možno dopolniti do odpiranja ponudb. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene, ponudnik pa o tem obveščen.

9. Izbor ponudnika: izbran bo ponudnik, ki bo poleg izpolnjevanja vseh razpisanih formalnih pogojev ponudil najvišji znesek najemnine. V primeru, da bo prispelo več ponudb s ponujenim najvišjim zneskom najemnine, se bo med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, upoštevalo tudi dodatno merilo (1 – 10 točk). Ne glede na navedeno lahko organizator po prejemu ponudb opravi dodatna pogajanja s ponudniki z namenom doseganja višje cene in kakovosti storitve.

10. Organizator na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe za oddajo površine s ponudnikom oziroma lahko začeti postopek zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi.

11. Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje do 28. februarja 2018 skleniti pogodbo o najemu javne površine, s katero se bodo uredila vsa medsebojna razmerja v zvezi z najemom. V kolikor ne pristopi k sklenitvi pogodbe do navedenega roka, se šteje, da je ponudnik umaknil svojo ponudbo, zato lahko organizator odda prostor drugemu ponudniku.

12. V kolikor ponudnik, skladno z določilom 3. točke tega poziva ne bo poravnal finančne obveznosti do roka določenega s pogodbo (28.2.2018) si izvajalec razpisa pridržuje pravico, da prostor odda drugemu ponudniku.

13. Izbrani ponudnik je dolžan na lastne stroške pridobiti ustrezna dovoljenja in soglasja za urejanje prostora in opravljanje dejavnosti. Bremenijo ga tudi vsi stroški urejanja, obratovanja in poslovanja gostinske dejavnosti.

14. Najemnik je dolžan svojo dejavnost izvajati skladno z zakonodajo in vsemi pogoji, ki so določeni v tem razpisu. Organizator izključuje odgovornost iz naslova izvajanja gostinske dejavnosti.

15. Ponudniki naj svojo vlogo z dokazili iz 4. točke poziva pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Zavod za šport Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice s pripisom »Ponudba – gostinstvo JS 2018«. Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 21. februarja 2018 (poštni žig).

16. O izbiri ponudnikov bo odločal organizator prireditve. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer na sedežu organizatorja v petek dne 23. februarja ob 12:00 uri. Ponudbe bo obravnavala dvočlanska komisije, o izidu bodo ponudniki pravočasno obveščeni.

17. Dodatne informacije so na voljo prek telefonske številke 04/5884 665 ali elektronskega naslova: zsj.programi@siol.net – Gaber Šorn.

Zavod za šport Jesenice