Razpisi

Razpis za priznanja športnikom za leto 2020

29.12.2020

Priloge:

Zadeva: RAZPIS (NOMINACIJA) ZA PRIZNANJA ŠPORTNE ZVEZE JESENICE ZA LETO 2020

Športna zveza Jesenice poziva vse članice ŠZ Jesenice in ostala Športna društva, ki imajo sedež in pretežno delujejo na območju občine Jesenice, da posreduje PREDLOGE ZA PRIZNANJA ŠPORTNE ZVEZE JESENICE ZA LETO 2020. Zavedamo se, da je bilo leto 2020 posebno leto z okrnjenim programom tekmovanj. Zagotovo pa je bilo nekaj tekmovanj vse eno izvedenih. Ker je bilo tekmovalnih dosežkov manj, pa smo se odločili, da povečamo število bronastih, srebrnih in zlatih plaket. V društvih imate zanesljivo športne delavce, ki bi si priznanje zaslužili.
V skladu s Pravilnikom o priznanjih Športne zveze Jesenice razpisujemo:

1. MALO PRIZNANJE ŠPORTNE ZVEZE JESENICE: za dosežke na državnih tekmovanjih osnovnih ali srednjih šol v letu 2020. Do priznanj so opravičeni učenci/učenke ali dijaki/dijakinje za uvrstitve od 1. do 3. mesta na uradnih(razpis MIŠŠ) šolskih državnih prvenstvih posamezno ali ekipno.

2. VELIKO PRIZNANJE ŠPORTNE ZVEZE JESENICE: za dosežke športnic/športnikov na uradnih državnih prvenstvih panožnih zvez v letu 2020. Do priznanja so upravičeni tekmovalke/tekmovalci za uvrstitve od prvega do tretjega mesta posamezno, ter za prvo mesto na ekipnih državnih prvenstvih v kadetskih kategoriji (U15, U16). Veliko priznanje lahko prejmejo tudi športniki/ce, ki so v prej navedenih kategorijah osvojili eno od prvih treh mest, na uradnih Evropskih prvenstvih ali pokalih v organizaciji Mednarodnih panožnih zvez. Za te predloge je potrebno priložiti tudi kopijo razpisa Mednarodne panožne zveze.
Število priznanj pod tč. 1 in tč. 2. je odvisno od števila predlogov, ki izpolnjujejo kriterije iz razpisa.

3. BRONASTA PLAKETA ŠPORTNE ZVEZE JESENICE: za dosežke na državnih mladinskih prvenstvih posamezno ali ekipno, rezultate na mladinskih evropskih ali svetovnih prvenstvih ali pokalih (po uradnih razpisih panožnih zvez, kategorije U17, U18, U20). Do Bronaste plakete so opravičeni športniki/športnice, ki so dosegli prvo - do tretje mesto na državnih prvenstvih posamezno ali ekipno ali uvrstitev do osmega mesta na mednarodnih tekmovanjih (uradnih evropskih, ali svetovnih).
Bronasto plaketo lahko prejmejo tudi trenerji ali športni delavci za več kot petnajst letno uspešno delo v športu. Po tem kriteriju lahko podelimo največ sedem (7) bronastih plaket.

4. SREBRNO PLAKETO ŠPORTNE ZVEZE JESENICE: za dosežke na članskih državnih prvenstvih posamezno ali ekipno za uvrstitev od prvega do tretjega mesta, ter rezultate od četrtega do osmega mesta na uradnih tekmovanjih v rangu evropskega ali svetovnega prvenstva ali pokala. Srebrno plaketo lahko prejmejo tudi trenerji ali športni delavci za več kot 25 letno uspešno delovanje v športu. Po tem kriteriju lahko podelimo največ sedem (7) srebrnih plaket).

5. ZLATO PLAKETO ŠPORTNE ZVEZE JESENICE: za osvojene medalje na Evropskem ali Svetovnem prvenstvu v koledarskem letu; Zlato plaketo lahko prejme tudi društvo, ki deluje 60 ali več let; oziroma trener ali športni delavec za več kot 40 let uspešnega delovanja v športu.
Za dosežke športnikov v koledarskem letu se podeli toliko zlatih plaket kot bo predlogov, za uspešno delovanje društva ali posameznika, pa se podeli največ sedem (7) zlatih plaket.

6. PRIZNANJE ZA ŽIVLJENSKO DELO NA PODROČJU ŠPORTA se dodeli športniku, športnemu delavcu ali trenerju za izjemen prispevek k razvoju in promociji športa v občini Jesenice.
Podeli se eno priznanje.

7. POSEBNO PRIZNANJE ZA NAJ ODMEVNEJŠA DOSEŽKA V LETU 2020 V ŽENSKI IN MOŠKI KONKURENCI (po eno priznanje v vsaki konkurenci). Predloge za posebna priznanja posredujejo klubi. Priznanje se podeli po sklepu Izvršnega odbora ŠZ Jesenice).

Komisija upošteva rezultate dosežene v koledarskem letu 2020.
ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV JE 15. JANUAR 2021!

Prijava mora vsebovati:

a. Podatke o predlagatelju (društvo, naslov, odgovorna oseba)
b. Oznako vrste priznanja in kratka obrazložitev (tudi dokazilo o rezultatih)
c. podatke o kandidatu (letnico rojstva, naslov)
d. za priznanja, ki se nanašajo na trenerje in športne delavce tudi kratek opis njihovega delovanja (obrazložitev)
e. žig društva in podpis odgovorne osebe.

PRIJAVE POŠLJETE LAHKO PO ELEKTRONSKI POŠTI (SKENIRANO) NA branko.jersin@gmail.com ali jesenice@olympic.si oziroma po navadni pošti na naslov Športna zveza Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice s pripisom: ne odpiraj priznanja 2020. Dodatne informacije 041 676 554.

Podelitev priznanj bo na javni prireditvi. Termin objavimo kasneje.

Športni pozdrav!

Sekretar:
Branko Jeršin l. r

Predsednik:
Rajko Peternel l. r.

Športna zveza Jesenice Zavod za šport Jesenice Občina Jesenice