Razpisi

Obvestilo o zaprtju kopališča Ukova

16.6.2022

Spoštovani občani in občanke,

Zavod za šport Jesenice je upravljavec kopališča oziroma bazena Ukova, katero je v lasti Občine Jesenice. Kopališče Ukova je bilo zgrajeno v več fazah v letih od 1959 do zadnjih večjih posegov leta 1978. Sledila so razna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, površinah in inštalacijah, vendar je kljub vsem izvedenim ukrepom kopališče dotrajano, energetsko zelo potratno in tehnološko zastarelo ter potrebno temeljite obnove. Obnova kopališča mora izhajati iz visoke izgube, ki je ni možno v nedogled opravičevati, kot tudi zagotoviti zadosten obisk novega kopališča (trženje). Razprava o obnovi kopališča na obstoječi lokaciji ali drugi primerni lokaciji je sicer tekla že v preteklosti, vendar v tej smeri ni bilo sprejete odločitve. Obstoječa strategija je predvidevala obnovo na obstoječi lokaciji, visoke investicije pa so zahtevale temu primerno trženje, kar bi bilo mogoče zagotoviti le s spremembo lokacije ali zmanjšanjem obstoječega bazena na manjše dimenzije. Zaradi dotrajanosti nosilne konstrukcije pa je medtem v ospredje stopilo vprašanje varnosti kopalcev in zaposlenih.

Že od nastopa mojega mandata direktorja v drugi polovici leta 2017 je obratovanje bazena v opisanih pogojih vzbujalo resne pomisleke o smotrnosti obratovanja (v letu 2021 je izguba znašala cca 100.000 EUR), kot tudi o varnosti objekta, saj so razpoke bazenske školjke, skozi katere je odtekala precejšnja količina že ogrete vode, kazale na možno popuščanje stabilnosti konstrukcije bazenske školjke. Glede na visoke tlačne obremenitve, katerim je konstrukcija izpostavljena, zlasti pod skakalnim stolpom, kjer so globine in pritiski najvišji je bilo zaradi razpok ne teh mestih pričakovati popuščanje nosilne konstrukcije.

Skica po opravljeni prvi verziji izračuna nosilne konstrukcije bazena (29.05.2022), vir: ZRMK.

Stanovalci so na Ukovi ulici v dveh objektih več let zapored prijavljali zamakanje v kletne prostore njihovih objektov, katero bi lahko bilo posledica popuščanja bazenske školjke, ali pa dotrajane bezenske kanalizacije. Zdravstvena inšpekcija je uvedla nekaj postopkov o prekršku, ker naj zavod ne bi upošteval predpisanih kriterijev zagotavlja ja kakovosti kopalne vode. Opravičila v smislu zastarele tehnologije za inšpekcijo niso relevantna. Postopki tečejo in še ni znano, ali bo sodišče na podlagi zahteve za sodno varstvo ugotovilo znake prekrška ali pa teh znakov ne bo zaznalo. NIJZ je v vseh primerih vzorčenja izdal oceno primernosti kopalne vode, kjer je ocenil, da je voda v obeh bazenih primerna za kopanje. Za morebitne prekrške sta odgovorna pravna in odgovorna oseba zavoda.

Ideje in predlogi za obnovo bazena na Ukovi kot tudi napovedi o zaprtju kopališča, selitvi na novo lokacijo z zadostno površino segajo vsaj dobro desetletje ali več nazaj (glej sklic spodaj). V letu 2019 smo v namen obnove pridobili idejno zasnovo v dveh variantah, in sicer za obnovo kopališča v obstoječih okvirih brez novega zimskega bazena v ocenjeni vrednosti investicije cca. 2.556.000,00€ + DDV ter za investicijo za nov zimski bazen s servisnim delom v vrednosti cca. 2.800.000,00 + DDV. Odlično idejno zasnovo za obnovo bazena na obstoječi lokaciji je izdelala tudi študentka arhitekture. Z namenom, da bi našli cenovno sprejemljivo rešitev smo po priporočilu v letu 2021 navezali stik z vodjo investicijskega vzdrževanja v družbi Terme Olimia, ki je že izvedla rekonstrukcijo letnega olimpijskega bazena v Sevnici s strojnico v višini cca 1,2 milijona EUR. Sodelovanje smo opustili konec leta, ker smo zaradi pričakovanega pregleda nosilne konstrukcije s statiko pričakovali informacije o stanju konstrukcije, katere bi lahko pomembno vplivale na odločitev o obnovi oziroma izgradnji novega bazena.

Toda pri obnovi ali novogradnji ne gre prezreti ključnega problema obstoječe lokacije. Pri tako visoki investiciji si zaradi prostorskih omejitev ni možno predstavljati ustreznega trženja in posledično tudi ne razbremenitve proračuna občine, če projekt ne zagotavlja dovolj parkirnih, igralnih in ležalnih površin. Zaradi majhne površine je kopališče omejeno tudi v dopustni kapaciteti obiska, zato na obstoječi lokaciji ni realno pričakovati, da bi se z obnovo dovoljene kapacitete zvišale, prej obratno, saj predpisi uvajajo vedno bolj strožje kriterije.

V preteklih petih letih smo vložili precej sredstev za iskanje in odpravljanje vzrokov zamakanja in sanacijo bazenske školjke. Slednjo smo leta 2020 obsežneje sanirali z injektiranjem in tako do neke mere omejili odtekanje vode, morda tudi zagotovili nekoliko večjo stabilnost objekta, a ne bistveno, tako da bi s tem ukrepom odpravili tveganje za varnost kopalcev. Za oris naj izpostavim ponudbi za sanacijo, in sicer obe brez davka; prva v znesku 13.980,00 EUR, druga nekoliko obsežnejša pa 39.840,00 EUR. Zaradi cene ter dotrajanosti objekta in pričakovane obnove smo se odločili za prvo, saj bi z drugo dodatno utrjevali podlago pod školjko bazena, za katero pa ni bilo znanega obsega in stopnje poškodovanosti in bi se lahko sanacija krepko podražila, učinek v oziru stabilnosti konstrukcije pa kljub temu ne bi bil zadosten.

Energetska potratnost bazena je narekovala dodatne preiskave, saj je bilo potrebno omejiti visoko izgubo, ki je šla predvsem na račun odtekle vode in ogrevanja. Razširjeni energetski pregled smo naročili v juniju leta 2021 in prejeli končno poročilo s skrb vzbujajočo ugotovitvijo in napotilom. Izvajalec pregleda je ugotovil, da je bazen povsem dotrajan ter neustrezen, poleg tega predstavlja nevarnost za obiskovalce in zaposlene v primeru nadaljnje uporabe ter zavodu predlagal takojšen pregled s strani izvedenca za betone ter statika. Sledeč napotilu smo v zavodu konec leta 2021 naročili pregled, vendar zaradi konca koledarskega leta naročilo preklicali, sredstva prenesli v novo koledarsko leto in naročilo v februarju 2022 obnovili. Izvajalec je opravil terenski ogled in preiskave dne 15.03.2022, zaradi čim boljše optimizacije računskega modela in zagotavljanja verodostojnega rezultata je izvajalec na podlagi preliminarnih, sicer negativnih rezultatov, opravil dodaten ogled dne 03.06.2022.

Iz prejetega scana poročila (prejeto 13.06.2022) izvajalca izhaja ugotovitev, ki potrjuje sum nakazan v razširjenem energetskem pregledu. Statični izračun pokaže, da mejna obremenitev v konstrukciji na delu za plavalce na nekaj območjih presega mejno nosilnost kot jo zahteva veljavna zakonodaja. Sanacija bazenske školjke po usmeritvah izvajalca zajema cca 70% vseh vidnih betonskih površin in je kot taka obsežna, stroškovno nepredvidljiva ter izjemno zahtevna. Sanacija prizadete konstrukcije tudi z drugo ponudbo v vrednosti 39.840,00 EUR brez davka ne bi bila uspešna. Preprosteje povedano, objekt je nevaren za kopalce in zaposlene, sanacija pa ob predstavljenih ugotovitvah terja sredstva enaka ali višja kot so namenjena za novogradnjo.

Na 21. redni seji občinskega sveta dne 21.10.2021 sem svetnike in javnost seznanil z možnostjo zaprtja bazena, ker konstrukcija morda ne bo dovolj stabilna, obstaja pa tudi možnost električnega udara.

Na podlagi seznanitve s poročilom in nezadostno nosilnostjo konstrukcije glede na obremenitve sem kot odgovorna oseba moral sprejeti odločitev o zaprtju kopališča. Iz poročila izhaja, da konstrukcija bazenske školjke glede na mejno nosilnost modelirane konstrukcije ni zadostna za prevzem upoštevanih obtežb, kar ima za posledico izrecno zavedanje o nezadostnosti objekta za varno obratovanje, zato se ob morebitni nesreči, ki bi se lahko pripetila, zaradi popuščanja školjke ali električnega udara, nihče ne bi mogel sklicevati, da ni vedel, da objekt ne ustreza mejnim standardom za varno obratovanje. Varno obratovanje objektov je v javnem interesu, Občina pa je kot lastnik objektivno odgovorna za varnost njenih objektov. Zavod in direktor nosita odškodninsko odgovornost, direktor kot odgovorna oseba pa tudi kazensko odgovornost zaradi opustitve dožnega ravnanja, ki bi ga moral storiti za zagotovitev splošne varnosti ljudi in premoženja.

To obvestilo sestavlja celoto in objava posameznih delov ni dovoljena.

S spoštovanjem,

Direktor:
mag. Almin Gorinjac

Priloge:

Na spletu dostopni članki: