Rezultati

Deset let delovanja Zavoda za šport Jesenice

14.11.2011

V začetku novembra je Zavod za šport Jesenice praznoval svoj deseti rojstni dan. Namreč v letu 2001 so stekle priprave na ustanovitev Zavoda za šport Jesenice, novembra istega leta pa je Zavod za šport Jesenice uradno pričel z delom.

Samo za zanimivost naj navedem, da so se na Jesenicah športni objekti v zgodovini nastajali na pobudo zagretih športnikov, ki so s veliko mero prostovoljnega dela gradili objekte, na katerih se je potem razvijala športna aktivnost. Jeseniški nogomet prihodnje leto slavi 100 let igranja nogometa na Jesenicah in na začetku se je nogomet igral na različnih lokacijah, leta 1936 pa se začelo graditi na območju sedanjega Športnega parka Podmežakljo. Lesena pokrita tribuna ob nogometnem igrišču, atletska steza in igrišče iz ugaskov so bili za tiste čase lepa pridobitev. Po osvoboditvi, pa se je začelo graditi pospešeno. Drsališče, košarkarsko in odbojkarsko igrišče, tenis igrišča, kegljišče, malce kasneje balinišče v Bazi, sledila je izgradnja smučarskega središča Španov vrh, in bazen na Ukavi… Veliko je bilo resnično vloženega dela športnikov in njihovih podpornikov. Seveda pa je kmalu nastal problem vzdrževanja teh objektov. V prvih letih po osvoboditvi je tako v okviru športnega društva, najprej je bilo to Fizkulturno društvo Jesenice / ustanovljeno 17. junija 1945, ki je združeval vse od telovadcev, planincev, atletov, smučarjev, nogometašev, igralcev namiznega tenisa,kolesarjev in foto – amaterjev) delala gospodarska komisija, ki je imela nalogo začeti z obnavljanjem predvojne infra strukture, kasneje pa tudi organizirati izgradnjo novih objektov. Tako kot je tekel čas so se spreminjale tudi organizacijske oblike ( pa tudi samo društvo ).Vse do leta 1961 je gospodarski odbor pri ŠD Jesenice skrbel za izgradnjo in vzdrževanje objektov. Tega leta je prišlo do ustanovitve Zavoda za vzdrževanje športnih objektov, ki je poleg skrbi za športne objekte. V tem Zavodu so z namenom pridobivanja dodatnih sredstev izvajali še nekatere dejavnosti ( na primer izdelovali kovinske robnike za smuči in podobno). Prav ta kovinska galanterija je kasneje presegla vzdrževalno dejavnost in tako je iz Zavoda za vzdrževanje športnih objektov nastalo podjetje Športmetal. Razvoj je tekel dalje, vse težje je bilo združevati podjetništvo, vzdrževanje športnih objektov in strokovne naloge v športu in tako je ob koncu sedem desetih let prejšnjega stoletja prišlo do ustanovitve podjetja Kovin, za vzdrževanje športnih objektov in strokovne naloge, pa se je pri Športnem društvu Jesenice ustanovila Strokovna služba, ki je izvajala te naloge vse do novembra 2001, ko je Občina Jesenice ustanovila Zavod za šport Jesenice. S posebno pogodbo med novim zavodom in Športnim društvom Jesenice, so v zavod prešli vsi delavci iz takratne strokovne službe društva. Na temeljih in izkušnjah iz prejšnjih let je bilo začetek delovanje novega Zavoda za šport Jesenice precej lažje, kot če bi moral začeti delovati iz ničle.

S 1. novembrom 2001 je vodstvo zavoda prevzel direktor Zoran Kramar, ki zavod vodi že vseh deset let. Iz strokovne službe je v zavod prešlo dvanajst delavcev. Danes nas je na Zavodu za šport zaposlenih sedemindvajset.

Osnovna naloga Zavoda za šport Jesenice je zagotavljati vzdrževanje športnih objektov v občini, izvajati strokovne naloge za potrebe športnih organizacij, zagotavljati osnovne pogoje za izvajanje programa športa v Občini Jesenice. Leta 2004 se je dejavnost razširila tudi na mladinsko dejavnost, saj se je k zavodu pridružil tudi Mladinski center Jesenice.

Delovanje zavoda je zelo pestro in raznoliko. Zahteve športnikov in uporabnikov športnih objektov so iz dneva v dan večje. Naši objekti, pa so relativno že precej v letih, tako da je tudi vzdrževanje le teh izjemno zahtevno. Zato smo še toliko bolj veseli in ponosni na vsako novogradnjo oziroma investicijo.

Da zmoremo izvrševati vsa pričakovanja uporabnikov naših storitev, je potrebna tudi primerna organiziranost, ki je zaradi pestrosti naše dejavnosti še kako pomembna.

Zavod za šport Jesenice ima v svoji sestavi sledeče enote:
- Uprava ( direktor, tajništvo, računovodstvo )
- Vzdrževanje športnih objektov
- Športni programi
- Mladinski center Jesenice

V upravljanju imamo: Celoten športni park Podmežaklja s pomožnim in glavnim nogometnim igriščem, igrišče z umetno travo, igrišči za rokomet, košarko in odbojko. Centralni objekt je prav gotovo hokejska dvorana Podmežaklja, v športnem parku pa je tudi kegljišče ( zanimivo, da je to drugo najstarejše kegljišče v Sloveniji, seveda pa je bil v vseh teh letih večkrat modernizirano ). V logu Ivana Krivca na Plavžu imamo moderno dvorano za balinanje, v njeni okolici pa je kar nekaj prostora za izgraditev dodatnih rekreacijskih športnih površin. ZŠJ upravlja tudi s obnovljeno Trim stezo nad jeseniško bolnišnico. Pomemben objekt je tudi žičnica Španov vrh, ki je priljubljeno smučišče občanov kadar so snežne razmere ugodne. V naši skrbi je tudi kopališče Ukova, z olimpijskim bazenom in edin deset metrskim stolpom za skoke v vodo. Mladinski center Jesenice ima za svojo dejavnost objekt nekdanje glasbene šole na Kejžarjevi ulici in manjši prostor za mladinsko točko v Centru dve na Jesenicah. V zadnjih nekaj letih preko poletja skrbimo tudi za urejenost nekaterih otroških igrišč v občini.

Iz spiska navedenih objektov je razvidno, da ima enota Vzdrževanje veliko področje dela. Vsak objekt je specifičen za vzdrževanje. Poleg običajnih ali rednih vzdrževalnih del, pa morajo naši vzdrževalci zagotavljati tudi zahtevne standarde, ki so pogoj za obratovanje teh objektov. Zakonodaja, pa tudi kvaliteta tekmovanj, ki se na teh objektih izvajajo zahteva precej strokovnega znanja naših vzdrževalcev.

Zahtevnost vzdrževanja pa pogojuje tudi starost posameznih objektov, ki pa prav zaradi prizadevanja naših vzdrževalcev še vedno služijo svojemu namenu in jih naši uporabniki z veseljem uporabljajo.

Enota športni programi izvaja strokovne naloge na področju športa, ter športno rekreacijsko dejavnost. Temeljna naloga je spodbujati in razvijati nove športno – rekreativne programe. Pri tem je izredno pomembno dobro sodelovanje s Športno zvezo Jesenice in društvi v občini. S skupnimi močmi se trudimo zagotoviti pestro dejavnost za vse starosti. Rekreativna tekmovanja, ki jih pripravljamo v okviru Špornih iger Jesenic so vedno bolj priljubljeni, še vedno pa nismo povsem zadovoljni z doseženim. Trudimo se šport približati tudi najmlajšim, zato sta naša strokovna delavca pogosto gosta v vrtcih in osnovnih šolah, kjer z različnimi progami želita spodbuditi vključevanje mladih v redno športno dejavnost. V Občini Jesenice sofinanciramo tudi štiri profesionalne trenerje ( dva smučanje, dva hokej), ki so vključeni v našo enoto športni programi, delujejo pa predvsem v klubih.

Ob vsem operativnem delu, pa športni programi sodelujejo tudi pri pripravi in sprejetju letnega programa športa, ter nudijo strokovno pomoč občinskim službam za področje športa.

Mladinski center Jesenice je bil v naš zavod priključen malce kasneje (2004). Ker izvaja programe za mlade na različnih področjih se lepo vključuje v celovito dejavnost Zavoda za šport Jesenice. Pestri programi Mladinskega centra, so namenjeni širjenja dejavnosti mladih na različnih področjih. Center izvaja tako izobraževalne dejavnosti, nudi možnost ustvarjanja na kulturnem področju, s svojimi mladinskimi točkami v Centru 2, na Blejski Dobravi in Slovenskem Javorniku želijo pritegniti čim več mladih k aktivnemu preživljanju prostega časa. Z organizacijo koncertov, potopisnih predavanj, različnimi razstavami katerih avtorji so mladi ustvarjalci, prav tem ponujajo možnost predstavitve širši javnosti. Mladinski center deluje preventivno, ter se trudi pridobiti tudi različne državne in celo Evropske projekte na podlagi prijav na razpise.

Dejavnost Zavoda za šport Jesenice je pestra in raznolika. Tudi področja, delovanja so zelo široka. Velikokrat Zavod za šport Jesenice na željo ustanovitelja Občine Jesenice prevzema tudi dodatne programe kot je organizacijo sejmov in različnih prireditev. Kljub velikemu obsegu dela, pa so v vodstveni enoti zaposleni le direktor, ki skrbi tudi za komercialni del, tajnica, ki skrbi tudi za urejanje kadrovskih zadev in računovodkinja, ki vodi ob poslovanju zavoda še računovodski servis za dva največja društva v občini.

V teh desetih letih delovanja Zavoda za šport Jesenice je le ta postal pomemben del življenja v občini. Športni objekti praktično delujejo vse leto. Programi se prav tako izvajajo preko celega leta. Zaposleni v Zavodu za šport, pa se trudimo, da bi bili naši uporabniki in občani z našimi objekti in programi kar se da zadovoljni.

V drugo desetletje delovanja pa vstopamo polni novih načrtov. Veselimo se velikih izzivov. Velikim mednarodnim prireditvam, ki smo jih pri nas uspešno izvajali v preteklosti, se bo leta 2013 pridružilo še Evropsko prvenstvo v košarki. Zaposleni na zavodu že komaj čakamo na obnovljeno hokejsko dvorano, ki nam bo odprla nove možnosti za organizacijo večjih prireditev, upamo tudi, da bo prišel čas, ko bomo dobili na Jesenicah modernejše kopališče, pa z umetnim zasneževanjem urejeno smučišče, pa kvalitetnejše nogometno igrišče. Skratka pred nami je veliko izzivov, predvsem pa se bomo še naprej trudili, da v danih pogojih zagotovimo kar najboljše možnosti za delo našim uporabnikom.

Pripravil:
koordinator programov
Branko Jeršin

Poglejte še: