Zavod za šport Jesenice

Zavod za šport Jesenice

Ledarska 4, 4270 Jesenice
Tel.: 04 5884 662, 040 666 933
Fax: 04 5863 365
E-mail: [email protected]

Uradne ure:
Vsak delavnik: 9:00 – 11:00, 13:00 – 14:00

Obisk je potrebno predhodno najaviti po telefonu ali elektronski pošti.

direktor: Jure Čebokli
kontakt: [email protected]

Svet zavoda
predsednik: Vinko Otovič – predstavnik Občine Jesenice
namestnik: Tanja Tarman – predstavnica Občine Jesenice
člani: Drago Mlinarec – predstavnik Občine Jesenice, Tomaž Žvan – predstavnik delavcev, Nermin Zukanović – predstavnik Športne zveze
Direktor javnega zavoda
direktor: Jure Čebokli
Strokovni svet zavoda
člani: Izvaja se postopek imenovanja članov Strokovnega sveta.

Zavod za šport upravlja s športnimi objekti, ki so opredeljeni s sklepom o odločitvi javnih športnih objektov Občine Jesenice:

Zavod uresničuje interes Občine Jesenice z opravljanjem naslednjih dejavnosti:

 • upravlja s športnimi objekti
 • pripravlja objekte za vadbo in tekmovanje
 • opravlja in organizira vzdrževanje objektov, delov objektov in naprav, igrišč, opreme in tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda
 • zagotavlja normalno delovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju, kakor tudi ostalih pripadajočih občinskih objektov
 • oddaja prostore v športnih objektih in usklajuje interese med posameznimi uporabniki
 • skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav
 • svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov v občini
 • izvaja letni program športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev
 • daje pobude in predloge ustanovitelju, skrbi za celovit razvoj športa v občini
 • pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi
 • daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa
 • sodeluje pri organiziranju in izvajanju športne vzgoje in raznih športnih dejavnosti za otroke, mladino, invalide, pri kulturno športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditev za mladino
 • sodeluje pri organiziranju in izvajanju drugih športnih in kulturno športnih dejavnosti, tudi pri organiziranju komercialnih programov, v skladu z zakonom, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete
 • usklajuje programe interesnih dejavnosti s programi obveznih pedagoških ur športa, kadar je to potrebno
 • spremlja in analizira razmere na področju športa
 • načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo v športu
 • zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu.

Nameni in cilji:

 • Osnovni namen Mladinskega centra Jesenice je zagotavljanje neformalne socializacije in vključevanje organizirane in neorganizirane mladine iz lokalnega okolja v preventivne, neformalno-izobraževalne, prostovoljne, kulturne, socializacijske, prostočasovne in druge animacijske aktivnosti ter omogočanje raznovrstnih mladinskih iniciativ. več informacij »

Status kopališča Ukova: ODPRTO

X